מקורותנושאיםתגובותהודעה אחרונה
מעצמי 00
ממישהו קרוב אלי 00
ממקום העבודה שלי 00
מקבוצה חברתית 00
מהנסיבות 00

Emotional Navigator for iphone
Patent Pending. Copyright© 2003 by Yachad consulting, vision, dynamic Ltd. All rights reserved